Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 1. 1. do 8. 1. 2023 - 01. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
1. 1.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za členy chrámového sboru a varhaníky v našich kostelech
10:00 farní: za Boží ochranu pro farníky v novém roce
10:30 Jarošov: za živé a ++ ženy a muže z Jarošova
18:00 klášterní: za poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
PO
2. 1.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 07:30 klášterní: za * a + rodinu Levíkovou a Tichou
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: za + Jana Pavlíčka a + Ervína Opatrného
ÚT
3. 1.
Nejsvětějšího Jména Ježíš 07:30 farní: na úmysl dárce
18:00 klášterní: za dar zdraví a za duše v očistci
ST
4. 1.
středa 2. týdne po Narození Páně 07:30 klášterní: za * a + rodinu Odrovou a Ševčíkovou
18:00 farní: za + papeže Benedikta XVI.
ČT
5. 1.
čtvrtek 2. týdne po Narození Páně 07:30 farní: za ++ rodiče Zdeňku a Jaroslava Kovačičovy
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence

6. 1.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 07:00 farní: Adorace
07:30 farní: za + mažela, dvoje rodiče a bratra
15:00 klášterní: Adorace
17:30 Jarošov: za + rodiče, prarodiče, tetu Josefku a živou rodinu
18:00 klášterní: za vyslyšení prosby, za * a + rodinu a za duše v očistci
SO
7. 1.
sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 08:30 farní: za tříkrálové koledníky
18:00 klášterní: za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu a za zesnulé
NE
8. 1.
svátek Křtu Páně 07:00 klášterní: na úmysl dárce
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Miroslava Dudu a duše v očistci
10:30 Jarošov: za + manžela, syna a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + rodiče, bratra a za * rodinu

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Bazila Velikého a sv. Řehoře z Naziánu, biskupů
úterý – Nejsvětějšího Jména Ježíš
pátek – slavnost Zjevení Páně

 

 • Dnes je nedělní program bohoslužeb. Dnes je den modliteb za světový mír.
 • Farní sbírka na restaurování varhan ve farním kostele vynesla během vánoční sbírky ve farním kostele 98 500 Kč a v Mařaticích 11 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Poděkování patří všem, kteří přijali službu hlídání betléma ve farním kostele.
 • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Adorace ve farním kostele budou v zimním období v pondělí v 17:30 hodin a v pátek ráno v 7:00 hodin. Vždy před mší sv.
 • Slavnost Zjevení Páně v pátek 6. ledna máme slavit jako svátek zasvěcený, především účastí na mši sv. Žehnání vody, křídy a kadidla bude při ranní mši sv. v 7.30 hodin ve farním kostele a v 18:00 hodin u františkánů.
 • Žehnání koledníkům bude v sobotu 7. ledna při mši sv. ve farním kostele v 8:30 hodin. Zveme všechny koledníky spolu s vedoucími skupinek. Tříkrálová sbírka Charity Uh. Hradiště bude probíhat od dnešního dne až do 15. ledna 2023. Hledáme další vedoucí skupinek. Mnoho ulic ve městě není ještě neobsazených. Hlaste se na Charitě.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Při každé mši sv. bude slavnostní obnova křestních slibů těch, kdo byli pokřtěni v měsíci lednu. Přiveďte k obnově i své děti.
 • Pěší pouť na Velehrad bude příští neděli.
 • Pozvánka na děkanátní ples ve Starém Městě: uskuteční se v sobotu 14. ledna. Lístky jsou stále za 150 Kč k zakoupení v sakristii.