Historie

Kostel sv. Františka Xaverského

Farní kostel sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí byl postaven Janem Jeronýmem Canevalem v letech 1670 – 1685 podle projektu Dominika Orsiho. Jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště a dvěma věžemi v průčelí je vsazena do komplexu klášterních budov. Pravoúhle ukončené presbyterium opatřil v roce 1760 malovanou oltářní architekturou Tadeáš Supper, pocházející z Moravské Třebové.

Do konce 20. let 18. století byla postupně dostavěna všechna zbývající křídla klášterního souboru, jihovýchodní levé křídlo s pozdější redutou jako poslední. Po zrušení jezuitského řádu byl kostel v roce 1778 převzat do správy farního úřadu a prohlášen za farní. Ve své funkci tak trvale nahradil chátrající a později zbořený farní kostel sv. Jiří, který se nacházel na Masarykově náměstí přibližně na protilehlé straně od současného farního kostela sv. Františka Xaverského.

Dnešní monumentální výzdoba klenby a pavlačí kostela s medailonky evangelistů a apoštolů, sochami andělů nad segmenty empor s erby města a olomouckého arcibiskupa byla provedena až v roce 1895 Antonínem Poppem podle návrhu profesora Schulze. Třímanuálové varhany byly v témže roce rekonstruovány firmou Klos a Rieger.

V interiéru se nacházejí barokní obrazy Jana Jiřího Heintche a Ignáce Raaba. Rozsáhlá oprava kostela proběhla v roce 1998, kdy bylo nutné odstranit škody způsobené povodněmi v roce 1997. Při těchto povodních byla stavba staticky narušena, takže bylo nutné provést náročné statické úpravy. Při této příležitosti byla mimo jiné provedena nová podlaha, která se po povodních v přední části propadala.

Další stavební úpravy proběhly v roce 2006 a 2007, kdy byla dokončena oprava střechy. V září 2007 v rámci Evropských dnů kulturního dědictví a dnů otevřených dveří památek města byly veřejnosti otevřeny k prohlídce půdní prostory. Zde se mohli dárci příspěvků na opravu kostela přesvědčit, jak byly jejich dary využity.