Městské hřbitovy

Kostely a chrámy od svého prvopočátku sloužily také jako posvátná místa posledního odpočinku zemřelých. Ve vnitřních prostorách byly pohřbívány významné osobnosti a mecenáši, v těsném sousedství pak ostatní obyvatelstvo. Po staletí se takto pochovávalo např. při kostele sv. Michaela archanděla ve Starém Městě či kolem kostela Panny Marie v Sadech. V samotném Uherském Hradišti se asi od poloviny 14. století pohřbívalo kolem městského špitálu a dále ve směru k Starému Městu byl zvláštní hřbitov pro židovské obyvatelstvo. Po vybudování františkánského kláštera na přelomu 15. a 16. století vznikl v jeho blízkosti při hradební zdi nový městský hřbitov, kde byli pohřbíváni uherskohradišťští měšťané až do konce 18. století. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl učiněn pokus založit další hřbitov v tzv. jezuitské zahradě. Osobnosti města - primátoři, velitelé pevnosti, krajští úředníci, ale i známí donátoři a mniši - byli ukládáni do hrobek ve všech třech místních kostelích (sv. Jiří, Zvěstování Panny Marie a sv. Františka Xaverského).

Při několika epidemiích, za nichž ve městě zemřel velký počet obyvatel (např. při moru v roce 1680 na 300 osob nebo v roce 1715 na 75 osob), byli zemřelí pohřbíváni na zvláštní hřbitůvky za městem v Mařaticích při dnešních božích mukách pod Rochusem. Zde byli zřejmě pohřbeni i zesnulí za cholerových epidemií v roce 1831 (40 osob) a v létě 1866 při prusko-rakouské válce (149 pruských vojáků a 92 civilních osob).

V roce 1784 byly císařem Josefem II. vydány známé předpisy pro pohřbívání. V nich byl mj. vydán zákaz pohřbívání v městských hradbách, a proto musela být všechna místa pro ukládání nebožtíků ve městě postupně zrušena. Jako nejvýhodnější místo pro nový uherskohradišťský hřbitov bylo vybráno území kolem městského kostelíku Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. První známou osobou, která zde byla pohřbena, byl roku 1796 krajský hejtman František Zikmund Žalkovský z Žalkovic. Další pomníky byly přeneseny ze hřbitova u františkánského kláštera a rozestavěny kolem kostelíka. Starý hřbitov ve městě byl pak věnován městskou radou klášteru, který jej upravil na zahradu.